Bondhustru och ägare av gården mellan 1644 och 1652 i Sörflärke 7:1, Anundsjö (Y) [1] .
 

Levnadsbeskrivning

Bondhustru och ägare av gården mellan 1644 och 1652 i Sörflärke 7:1, Anundsjö (Y) [1] .
År 1641 angav fjärdingsman inför rätten " att Söder fläkre grannarna hadhe någon oeninghet sigh emillian sålunda att Gumundh Grelss hustru H Sigri i Flerke ähr sina granna skylta att hon haffwer brukat Löffwerij sampt annan oenigheet grannarn hadhe sigh emillan och emädan till sådan inte Wittne eller skiäl finns. Bleffwe dee nu inför rätten wäl för lichte, så att ingen efer dänna dagh, herom åtala eller Höra skal, uthan leffwia i sämia och enigheet som godhe grannar." Den som började gräla igen skulle få plikta 20 daler, harlvparten till de fattiga. Det hjälpte nog inte. På tinget i november 1643 berättas: "Hustru Sigridh i Söderflärke och Hennes son Joen Gummunsson äro beshyllte att dee hafwa gifwit deras grannar ährerörige Ordh, och efter inge wittne woro tillstädes, blef Saken medh det beskedh tillgifwit om de widare komme fram en sådan Onderligheet, shola de ssåt white 10 d. s . mt och blifwa straffat efter lagen".

Vid frebruari tinget 1649 nämnsdes hon i två mål: " Hustru Sigridh Sal: Gudmundh Greelssons effterleffwerska i Söderflärcke, kiärar för Rätten, at Salomon Nielsson ibidem haffwer shiält Henne för Tiufnadh och kunde sådant Intet Bewijssa, effter som Han giöra wille. R: Salomon Nielsson ähr Sakfält Effter dät - 20. Cap 1. Ting måla Balck: att bötha - 40 Markre" (Källa: Rötter i Anundsjö av Bengt Sjöberg s 168)

Gifte och barn

Gift.

Gudmund Grelsson.
Född omkring 1580 i Näs, Anundsjö (Y).
Död 1643 i Sörflärke 7:1, Anundsjö (Y) [1] .


Jon Gudmundsson. Född 1614 i Näs, Anundsjö (Y).
Död 1670 i Sörflärke 7:1, Anundsjö (Y).

FM Sigrid . Bondhustru och ägare av gården mellan 1644 och 1652 i Sörflärke 7:1, Anundsjö (Y) [1] .
     
 
   
 
     
 
   
 

Källor

  1. Anundsjö Släkter o Gårdar sid 279

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister